30 aug 2019

Utleie av leilighet

Det blir fra tid til annen oppdaget at leiligheter i borettslaget leies ut av andelshaver uten søknad og godkjenning fra styret. Dette er ikke i henhold til JBS sine vedtekter eller Borettslagsloven og denne siden redegjør for reglene rundt dette.

JBS sine vedtekter krever at det sendes inn søknad og gis godkjenning fra styret før en andelshaver leier ut sin leilighet. I vedtektene står følgende:

(1) Andelseieren kan ikke uten godkjenning fra styret overlate bruken av boligen til andre. Med styrets godkjenning kan andelseierne overlate bruken av hele boligen dersom:

  • Andelseieren selv eller en person som nevnt i Borettslagslovens § 5-6 første ledd nr. 3 har bodd i boligen i minst ett av de siste to årene. Andelseierne kan i slike tilfeller overlate bruken av hele boligen for opp til tre år.
  • Andelseieren er en juridisk person.
  • Andelseieren skal være midlertidig borte som følge av arbeid, utdanning, militærtjeneste, sykdom eller andre tungtveiende grunner.
  • Et medlem av brukerhusstanden er andelseierens ektefelle eller slektning i rett opp- eller nedstigende linje eller fosterbarn av andelseieren eller ektefellen.
  • Det gjelder bruksrett til noen som har krav på det etter ekteskapslovens § 68 eller husstandsfellesskapsloven.

Overlating av bruken reduserer ikke andelseierens plikter overfor borettslaget.

Det juridiske grunnlaget for denne praksisen er gitt av Borettslagslovens paragraf § 5-3 til § 5-10 (link til lovtekst). 

Merk at § 5-9. Pålegg om flytting, sier: Blir bruken overlaten i strid med reglane i paragrafen her, eller er vilkåra for bruksoverlating ikkje lenger til stades, kan laget påleggje brukaren å flytte og eventuelt krevje fråviking etter tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 13.

Styret sin praksis hvis det oppdages uteleie uten søknad er at en advarsel med krav om å sende inn søknad utstedes til andelshaver. Hvis dette ikke etterkommes, vil styret kunne ta saken videre med pålegg til leietaker om å flytte ut og i siste instans begjære tvangssalg av leiligheten i henhold til tvangsfullbyrdelsesloven.

Styret vil med jevne mellomrom kryssjekke beboere og andelshavere, for å avdekke om utleie i strid med vedtektene forekommer. Og det er også viktig for styret å vite hvem som bor i leilighetene av sikkerhetshensyn. Så hvis du leier ut din leilighet uten å ha sendt inn søknad eller fått godkjenning, kontakt styret så raskt som mulig.

Og husk at hensikten med denne praksisen er å forhindre at boligspekulanter kjøper leiligheter i den hensikt å tjene penger på utleie. Det er i alle beboernes interesse at borettslaget ikke blir gjenstand for boligspekulasjon.