12 jun 2019

Referat fra informasjonsmøte med Øst-Riv AS i forbindelse med rivning av garasjeanlegget.

Tirsdag 11. juni ble det avholdt informasjonsmøte med Øst-Riv AS i forbindelse med rivningen av garasjeanlegget som snart skal påbegynnes. Møtet ble avholdt i bakgården klokka 18:00 og var åpent for alle beboere. Det ble gitt grunnleggende informasjon og anledning til å stille spørsmål. Øst-Riv var representert ved Steinar Vee (anleggsleder), Thomas Lindseth (prosjektleder) og Mads Mauer Pettersen (rolle ikke oppgitt). Disse vil også være Øst-Riv sine kontaktpersoner under arbeidet og kontaktinformasjon vil bli hengt opp på oppslagsplakater i blokkene.

Generell informasjon og tidsplan.

 

Rivningsarbeidet planlegges påbegynt så snart igangsettelsestillatelse er gitt av kommunen. Et siste manglende skjema ble innsendt denne uken og søknaden forventes godkjent i løpet av et par uker. I mellomtiden vil Øst-Riv kunne påbegynne arbeid som ikke krever tillatelse, som rigging av stillaser og rivning av lettere konstruksjoner. Dette forventes påbegynt neste uke.

Stillaser vil bli satt opp mot Jens Bjelkes gate og byggene i Tøyengata som vist i riggplan. Det vil også bli satt opp betongsperringer mot inngangen til anleggsområdet i Sørligata, for å sperre av portområdet for uvedkommende. Utgangene til bakgården fra Sørligata vil bli fysisk sperret og søppeldunkene vil bli flyttet til portrommet i Jens Bjelkes gate. Flytting av søppeldunkene vil skje i løpet av uke 25. Om beboere observerer noen uvedkommende som tar seg inn på anleggsområdet vil Øst-Riv at vi opplyser dem om dette umiddelbart. Kontaktinformasjon vil som nevnt bli hengt opp på plakater i leilighetsbyggene. Ellers vil det ikke bli noen endringer i rømningsveier, som er ut mot gaten i alle blokkene.

Når hoveddelen av rivningsarbeidet starter vil sykkelskuret rives først. Deretter vil garasjen rives. I hovedsak vil dette skje ved at en riverobot/«betongtygger» river opp betongen som så blir transportert ut av anleggsområdet på belter. Gravemaskin vil også brukes for å fjerne løsmasser, plenen i bakgården og lignende. Vannkanoner vil tas i bruk for å redusere støvmengden, men lufting mot bakgården frarådes uansett når arbeidet pågår siden noe støv og vann vil virvles opp i prosessen.

Rivningsarbeidet er planlagt utført over 12 uker med fire dagers arbeidsuke (mandag til torsdag). Støyende arbeid vil begrenses til mellom klokka 08:00 og 17:00. Imidlertid kan det bli aktuelt å gjøre noe arbeid på fredager og/eller lørdager om tidsplanen sklir ut. Dette vil imidlertid først skje etter dialog mellom Øst-Riv og styret. Beboere kan også rette spørsmål til Øst-Riv direkte.

 

Spørsmål fra beboere - og svar.

 

Hva slags støy og støynivåer kan vi forvente?

Støynivåer vil være i henhold til Arbeidstilsynets krav i Forskrift av Utførelse av Arbeid §14. Støyvisper og støymålere vil bli montert for å sikre at grenseverdiene overholdes. Hvis beboere mener at støynivåene er uforsvarlige bes de ta kontakt med Øst-Riv. Ellers vil noe strukturstøy eller vibrasjoner oppleves, spesielt i blokkene i Sørligata som er tilstøtende betongstrukturen som skal rives. Øst-Riv uttaler at det på generelt grunnlag ikke vil være så kraftige vibrasjoner at det er noe problem med løse gjenstander i leilighetene.

 

Når vil arbeidet starte opp?

Arbeider som ikke krever rivningstillatelse, som montering av stillaser og fjerning av lettere strukturer, forventes påbegynt neste uke. Dette forventes å pågå i rundt to uker, hvorpå hoveddelen av rivningsarbeidet vil påbegynnes gitt at igangsettingstillatelsen har blitt vedtatt.

 

Hva gjør vi om vi det oppstår skader som følge av rivningsarbeidet?

Ved mistanke om skader i bygg eller leiligheter, ta kontakt med Øst-Riv umiddelbart.

 

Hvor mange vil arbeide med rivningen?

Det vil ikke være mange arbeidere på området, stort sett tre til fire personer. I tillegg vil én til to elektrikere og rørleggere tidvis være til stede i forbindelse med arbeid på elektrisk anlegg og røranlegg. Anleggsarbeiderne vil for øvrig disponere toalett/dusj i kjellere/berederrommet i Sørligata under arbeidet. De vil også disponere boden i oppgang A som pauserom, så de som har sykler der må sette disse et annet sted.

 

Har du fortsatt spørsmål? Kontakt nybygg-kontaktene i styret:

Ingvild Stølen: ingvild.stolen@outlook.com, 40 49 91 80.

Henning Nielsen: he-niels@online.no, 93 66 63 04.

 

Utsnitt av riggplan
Utsnitt av riggplan